Podstawowe problemy metodologiczne w doktoracie

Metodologia badań Człowiek od zarania dziejów starał się zrozumieć otaczający go świat. Ta szcze­gólna cecha, ciekawość wobec środowiska, w którym żyje, uczyniła go w drodze ewolucji najinteligentniejszą z istot żyjących na Ziemi. W próbach zrozumienia tego, co niezrozumiałe, w poznaniu

Systematyka publikacji naukowych w doktoracie

Badania naukowe, aby spełnić swą rolę, co już wiemy, muszą zostać upowszechnio­ne. Efekt owej powinności przyjmuje bardzo różnorodne formy pisarskie, które są porządkowane wedle różniących się kryteriów. Mogą nimi być: rozmiar publika­cji, jej przeznaczenie, częstotliwość ukazywania się, stopień oryginalności, sposób

Zasady metodyczne procesu doktoryzowania

Zasady metodyczne procesu doktoryzowania Niewiedza subiektywna nie jest problemem naukowym, lecz dydaktycznym. Niewiedzę tego rodzaju doktorant może zlikwidować np. w procesie studiów nad literaturą, podczas studium doktoranckiego, na konsultacji u profesora, na specjalistycznych wykładach, czyli dzięki istniejącym źródłom wiedzy. Aby

Porady dla doktorantów

Porady dla doktorantów: Stawiaj problemy, hipotezy i cele badawcze, które odpowiadają rze­czywistemu stanowi przedmiotu badania i odzwierciedlają istotę problemu badawczego, a jednocześnie są możliwe do weryfikacji – nie próbuj na siłę „upiększać” badania stawianiem m.in. hipotez ponad własne możliwości lub

Metoda naukowa – aspekt teoretyczny

Jak już wspomniano, cechą charakterystyczną nauki jest stosowanie metody poznania, czyli metody naukowej, rozumianej jako sposób badania rzeczywisto­ści, składający się z poszczególnych etapów charakterystycznych dla danej dzie­dziny naukowej, przejawiający się świadomym sposobem działania, możliwym do powtórzenia we wszystkich przypadkach, składającym

Uprawianie nauki – elementy warsztatu naukowego

Uprawianie nauki – elementy warsztatu naukowego: Działając w obszarze nauki, nie zawsze w pełni uświadamiamy sobie, czym ona jest. Według encyklopedycznej definicji nauka to „społeczna działalność ludzi mająca na celu obiektywne i adekwatne poznanie rzeczywistości wyrasta­jące z potrzeb jej opanowania

Ocena rozprawy doktorskiej

Każda praca doktorska podlega ocenie według ustawowo i zwyczajowo przyjętych kryteriów. Warto, aby doktorant przystępując do napisania dzieła swego życia, był świadom kryteriów, które w stosunku do jego pracy zastosują recenzenci. Pierwszym sędzią i krytykiem jest promotor. To on podejmuje

Wartość spotkań seminaryjnych w pisaniu pracy doktorskiej

Wartość spotkań seminaryjnych w pisaniu pracy doktorskiej: Uczestnictwo w seminariach prowadzonych przez promotora jest dla piszącego obowiązkowe. Dłuższa nieobecność na seminariach dyskwalifikuje piszącego. Zajęcia seminaryjne są bowiem niepowtarzalną formą przekazania wszystkich wymogów, jakim powinna odpowiadać praca. Na zajęciach seminaryjnych powstają