Bardzo trudno o jedno-jednoznaczność w określeniu uniwersalnych skła­dowych pracy naukowo-badawczej czy procedury w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. Wynikają one bowiem z samej istoty problemu na­ukowego, w tym m.in. z jego oryginalności, wymagań zastosowania spe­cyficznej metody badawczej. Nie pretendując do nadania cechy uniwer­salności można jednak sformułować pewne ogólne zalecenia odnośnie metody postępowania.

Składowe pracy naukowo-badawczej i procedura przy gotowania rozprawy

kontakt-doktoratypl