Doktorat, zwany też rozprawą lub dysertacją, jest zagwarantowanie takiego poziomu naukowego, który mógłby być podstawą do nada­nia stopnia naukowego doktora jej autorowi. Jest to więc praca naukowa, a od tego typu prac wymaga się widocznego dążenia do wykrycia zasad, reguł czy nawet praw. Materiał, na którym oparta jest praca, powinien być dobrany, przeselekcjonowany i uporządkowany. Dotyczy to zarówno literatury zwartej i czasopiśmienniczej, jak rów­nież materiałów empirycznych.

Rozprawa doktorska ma być przykładem logicznego wywodu, jasnego wykładu i głęboko przemyślanej interpretacji uzyskanych wyników.

Niewątpliwym walorem prac doktorskich jest poznanie czegoś nowego, niedostrze­galnego dla innych. Może to znaleźć odbicie w tych pracach poprzez odkrycie drob­nego szczegółu za pomocą bardzo precyzyjnych badań lub też spojrzenie na znane już fakty z innego punktu widzenia, z którego ukazuje się ich nowe oblicze.

Co to jest doktorat

Czasami warto jednak skorzystać z konsultacji i opinii naukowych aby mieć pewność co do właściwej drogi procedowania pracy …

Przed przystąpieniem do pisania pracy naukowej – pracy magisterskiej, pracy doktor­skiej, artykułu naukowego czy też książki naukowej – konieczne jest zrozumienie sensu cało­kształtu i składników szeroko pojętej metody naukowej, uzyskanie odpowiednich umiejętno­ści praktycznych, nawyków do pracy badawczej i pisarskiej.