Rozprawa doktorska, jako rezultat przeprowadzonych uprzednio badań przy zastosowaniu odpowiedniej metody i warsztatu, jest samodzielnie przygotowanym studium, napisanym językiem naukowym, a więc intersubiektywnie komunikatywnym, na podstawie weryfikowalnych danych źródłowych, prezentującym w sposób oryginalny i wyczerpujący postawiony w tytule problem badawczy. Inna potoczna nazwa to doktorat lub dysertacja. Nierzadko jest pierwszym, samodzielnym i w pełni naukowym dziełem. Uzyskanie stopnia naukowego doktora otwiera drogę między innymi do kariery naukowej, jak również do podjęcia pracy naukowo-dydaktycznej na wyższych uczelniach. Napisanie oraz obronienie pracy doktorskiej stanowi upragnione zwieńczenie niekiedy wieloletnich wysiłków, nie tylko intelektualnych czy organizacyjnych, a czasem także i finansowych (zakup literatury, wyjazdy itp.). Toteż przynajmniej z szacunku dla samego siebie, ceniąc swój trud, jak również ważny wkład promotora oraz innych osób, trze­ba dołożyć wszelkich starań, aby pod względem merytorycznym i for­malnym to dzieło życia wypadło jak najlepiej.

Czasami warto jednak skorzystać z konsultacji i opinii naukowych aby mieć pewność co do właściwej drogi procedowania pracy …

doktorat

Przed przystąpieniem do pisania pracy naukowej – pracy magisterskiej, pracy doktor­skiej, artykułu naukowego czy też książki naukowej – konieczne jest zrozumienie sensu cało­kształtu i składników szeroko pojętej metody naukowej, uzyskanie odpowiednich umiejętno­ści praktycznych, nawyków do pracy badawczej i pisarskiej.