Historia jako humanistyczna dziedzina nauki – prace doktorskie z historii

Historia jako humanistyczna dziedzina nauki Słowem „historia” posługujemy się w dwu rozumieniach: 1/ przeszłość, minione czasy, to wszystko, co zaszło, co się stało; używamy tu częściej okreś­lenia „dzieje”; 2/ wiedza o tym, co się stało, dziedzina nauki, która zajmuje się

Zasady metodyczne procesu doktoryzowania

Zasady metodyczne procesu doktoryzowania Niewiedza subiektywna nie jest problemem naukowym, lecz dydaktycznym. Niewiedzę tego rodzaju doktorant może zlikwidować np. w procesie studiów nad literaturą, podczas studium doktoranckiego, na konsultacji u profesora, na specjalistycznych wykładach, czyli dzięki istniejącym źródłom wiedzy. Aby

Porady dla doktorantów

Porady dla doktorantów: Stawiaj problemy, hipotezy i cele badawcze, które odpowiadają rze­czywistemu stanowi przedmiotu badania i odzwierciedlają istotę problemu badawczego, a jednocześnie są możliwe do weryfikacji – nie próbuj na siłę „upiększać” badania stawianiem m.in. hipotez ponad własne możliwości lub

Ocena rozprawy doktorskiej

Każda praca doktorska podlega ocenie według ustawowo i zwyczajowo przyjętych kryteriów. Warto, aby doktorant przystępując do napisania dzieła swego życia, był świadom kryteriów, które w stosunku do jego pracy zastosują recenzenci. Pierwszym sędzią i krytykiem jest promotor. To on podejmuje

Wartość spotkań seminaryjnych w pisaniu pracy doktorskiej

Wartość spotkań seminaryjnych w pisaniu pracy doktorskiej: Uczestnictwo w seminariach prowadzonych przez promotora jest dla piszącego obowiązkowe. Dłuższa nieobecność na seminariach dyskwalifikuje piszącego. Zajęcia seminaryjne są bowiem niepowtarzalną formą przekazania wszystkich wymogów, jakim powinna odpowiadać praca. Na zajęciach seminaryjnych powstają