Wiedza naukowa to efekt działań mających na celu opis zjawisk i ich przewidy­wanie. wykrywanie prawidłowości oraz formułowanie wniosków na podstawie badań naukowych. Większość badań naukowych, dotyczy to w szczególności nauk przyrodniczych, wykorzystuje wiedzę empiryczną w tworzeniu wiedzy na­ukowej. To eksperymenty stanowią podstawę do pozyskania cennych informacji, które są źródłem wiedzy o otaczającym świecie i rządzących w nim prawach, a także umożliwi aj ą potwierdzenie lub zaprzeczenie hipotez i nowych teorii.

Ba­dania eksperymentalne oprócz wielu zalet mają też pewne ograniczenia: bywają kosztowne, trudne do przeprowadzenia w warunkach naturalnych lub w ręcz nie­możliwe do realizacji nawet w warunkach laboratoryjnych. Przesłanki te wpły­nęły na poszukiwanie metod, które pozwoliłyby na większą skuteczność analiz oraz maksymalnie efektywnie wykorzystać wyniki badań.

badania-naukowe-doktorat

Szczególnie jest to trudne w przypadku potrzeby wielokierunkowych analiz i interpretacji wyników prezentowanych w dużych zbiorach danych. Cel ten można osiągnąć, wykorzy­stując zaawansowane technologie informacyjne z grupy eksploracyjnej analizy danych i statystyki. W ostatnim okresie opracowano metodykę, która wykorzy­stuje połączenie różnych skomputeryzowanych metod statystycznych, sztucznej inteligencji i baz danych, zwaną w terminologii polskiej eksploracją lub drą­żeniem danych (Data Mining). Wykorzystanie komputera i doświadczenia eksperta daje o wiele większe możliwości odkrywania wiedzy, zwłaszcza ukrytej w dużych zbiorach danych, gdyż umożliwia szybką identyfikację i interpretację związków między zmiennymi oraz tworzenie nowych modeli i metod analizy danych. W obecnych czasach, kiedy mamy łatwy dostęp do dużych zasobów in­formacji. szczególnie uzasadniona jest możliwość ich szybkiego przetwarzania, analizy i wykorzystywania, do czego może być zastosowana szeroko rozumiana komputerowa analiza danych.

badania-naukowe-doktorat-pracenaukowe