Przygotowanie artykułu (medycznego) do publikacji

Przygotowanie artykułu (medycznego) do publikacji Niezależnie od planowanej formy publikacji przygotowa­nie artykułu do publikacji powinno być zgodne z poniż­szym algorytmem: Etap 1. to „zachodzenie w temat”, zgodnie z defini­cją przyjętą we wstąpię pracy i w przedziale czasowym zależnym od planowanej

Artykuł naukowy (medyczny) – czym być powinien?

Artykuł naukowy (medyczny) – czym być powinien? Zgodnie z definicja. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za artykuł naukowy (na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich

Pisanie publikacji naukowych

Pisanie publikacji naukowych Publikacje (artykuły) naukowe stanowią podwaliny budowy wizerunku naukowca. Jeśli nasze artykuły ukażą się w liczących się czasopismach a przy okazji będą one cytowane przez innych autorów, stanowić to będzie o tym, iż tematyką którą się zajmujemy a

Zasady metodyczne procesu doktoryzowania

Zasady metodyczne procesu doktoryzowania Niewiedza subiektywna nie jest problemem naukowym, lecz dydaktycznym. Niewiedzę tego rodzaju doktorant może zlikwidować np. w procesie studiów nad literaturą, podczas studium doktoranckiego, na konsultacji u profesora, na specjalistycznych wykładach, czyli dzięki istniejącym źródłom wiedzy. Aby

Porady dla doktorantów

Porady dla doktorantów: Stawiaj problemy, hipotezy i cele badawcze, które odpowiadają rze­czywistemu stanowi przedmiotu badania i odzwierciedlają istotę problemu badawczego, a jednocześnie są możliwe do weryfikacji – nie próbuj na siłę „upiększać” badania stawianiem m.in. hipotez ponad własne możliwości lub

Case study w świetle literatury przedmiotu

Wprowadzenie Istnieje wiele podejść do definiowania i rozumienia studium przy­padku (case study). Zgodnie z Davidem B. Bromley można powie­dzieć, że jest to systematyczne dochodzenie do pewnych wydarzeń lub zbioru zaprezentowanych sytuacji, opisujących i wyjaśniających dane zjawisko czy fenomen. Przedmiotem zainteresowania

Metoda naukowa – aspekt teoretyczny

Jak już wspomniano, cechą charakterystyczną nauki jest stosowanie metody poznania, czyli metody naukowej, rozumianej jako sposób badania rzeczywisto­ści, składający się z poszczególnych etapów charakterystycznych dla danej dzie­dziny naukowej, przejawiający się świadomym sposobem działania, możliwym do powtórzenia we wszystkich przypadkach, składającym

Metody, techniki i narzędzia badawcze – badania ankietowe i wywiad

Przygotowanie badań ankietowych polega na opracowaniu kwestionariusza badań ankietowych i wytypowaniu odpowiedniej liczby populacji do badań, czyli przeprowadzić tzw. dobór próby reprezentatywnej. Ankieta jako narzędzie ba­dawcze może być: środowiskowa, pocztowa, prasowa, radiowo-telewizyjna, internetowa. Ankieta może być przeprowadzana jednorazowo lub okresowo,

Uprawianie nauki – elementy warsztatu naukowego

Uprawianie nauki – elementy warsztatu naukowego: Działając w obszarze nauki, nie zawsze w pełni uświadamiamy sobie, czym ona jest. Według encyklopedycznej definicji nauka to „społeczna działalność ludzi mająca na celu obiektywne i adekwatne poznanie rzeczywistości wyrasta­jące z potrzeb jej opanowania

Planowanie badań naukowych

Wprowadzenie Specyfika nauki znajduje odzwierciedlenie również w planowaniu badań. Układanie planów związane jest, jak wiadomo, z przygotowywaniem i porząd­kowaniem listy czynności przewidzianych do wykonania. W przypadku nauki nie wszystko można umieścić na liście, także w odniesieniu do nie wszystkich działań