Zasady metodyczne procesu doktoryzowania

Zasady metodyczne procesu doktoryzowania Niewiedza subiektywna nie jest problemem naukowym, lecz dydaktycznym. Niewiedzę tego rodzaju doktorant może zlikwidować np. w procesie studiów nad literaturą, podczas studium doktoranckiego, na konsultacji u profesora, na specjalistycznych wykładach, czyli dzięki istniejącym źródłom wiedzy. Aby

Ocena rozprawy doktorskiej

Każda praca doktorska podlega ocenie według ustawowo i zwyczajowo przyjętych kryteriów. Warto, aby doktorant przystępując do napisania dzieła swego życia, był świadom kryteriów, które w stosunku do jego pracy zastosują recenzenci. Pierwszym sędzią i krytykiem jest promotor. To on podejmuje

Metaanaliza jako krytyczne założenie w redagowaniu publikacji medycznej

Dynamiczny postęp badań naukowych sprawia, że bardzo często kilka nie­zależnych zespołów badaczy pracuje nad rozwiązaniem tego samego problemu naukowego. Sytuacja taka może prowadzić do ukazania się w piśmiennictwie medycznym wielu artykułów poświęconych temu samemu zagadnieniu. Co więcej, często zakłada się,

Rodzaje publikacji medycznych – podział / kryteria

Artykuły naukowe, które ukazują się w specjalistycznych czasopismach medycznych można podzielić na trzy typy: artykuły kazuistyczne (ang.case- report), artykuły oryginalne (ang. orignal articles)oraz artykuły przeglądowe (ang. reviews). Każdy z tych typów posiada odmienny cel publikacji i wynika­jącą z niego strukturę