Każda praca doktorska podlega ocenie według ustawowo i zwyczajowo przyjętych kryteriów. Warto, aby doktorant przystępując do napisania dzieła swego życia, był świadom kryteriów, które w stosunku do jego pracy zastosują recenzenci. Pierwszym sędzią i krytykiem jest promotor. To on podejmuje decyzje o przyjęciu pracy i to z jego woli nadawany jest dalszy bieg studiów doktoranckich. Jest więc to osoba, która od samego początku aż do ostatniej chwili towarzyszy doktorantowi. Ocena pracy doktor­skiej będzie zawsze nosiła piętno subiektywizmu promotora. Promotor jest obecny przy narodzinach pracy. Wie, na ile dana praca doktorska nosi znamiona autora, a ile jest w niej śladów oddziaływania środowiska, aktualnego stanu wiedzy, poziomu kulturalnego i cywilizacji. Recenzent musi dobrać sobie kryteria, według których oceni pracę. Dla niego praca jest bezimiennym opracowaniem, które powinno być rzetelnie oceniane.

rozprawa-doktorska

Ocena pracy doktorskiej przebiega prawie zawsze według następującego planu:

1)ocena formalna,

2)  ocena wartości metodycznych,

3)  ocena wartości merytorycznej (poprawność doboru materiałów i metody),

4)  ocena pod względem kwalifikacyjnym.

Ocena formalna obejmuje sprawdzenie: sformułowania tytułu pracy, autora (kto to jest, czym się zajmuje profesjonalnie, gdzie praca została napisana, kto jest promo­torem itp.), postawionego problemu i sposobu realizacji.

Ocena wartości metodycznych sprowadza się do sprawdzenia stanu maszynopisu, tabel, wykresów, części, rozdziałów, wstępu, zakończenia, proporcji między rozdziała­mi, zgodności treści z tytułem całej pracy i poszczególnych jej rozdziałów itp. Sprawdza się i ocenia syntetyczne sformułowania tytułów rozdziałów, zachowanie logicznego ciągu wywodów, jasność i swobodę języka, zastosowania przypisów, umiejętność pre­zentacji zjawisk, posługiwania się akapitami, formami gramatycznymi, poprawnością językową, interpunkcją itp.

Ocena rozprawy doktorskiej by
Ocena rozprawy doktorskiej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *