Artykuły naukowe, które ukazują się w specjalistycznych czasopismach medycznych można podzielić na trzy typy: artykuły kazuistyczne (ang.case- report), artykuły oryginalne (ang. orignal articles)oraz artykuły przeglądowe (ang. reviews). Każdy z tych typów posiada odmienny cel publikacji i wynika­jącą z niego strukturę pracy.

publikacja medyczna pisanie

Dlatego poniżej zostaną krótko scharakteryzowane trzy rodzaje publikacji medycznych, aby ułatwić podejmowanie decyzji o właściwej strukturze przygotowywanego artykułu.

  • Artykuł kazuistyczny. Artykuł kazuistyczny służy przedstawieniu innym członkom naukowej społeczności opisu rzadko występującej w praktyce sytu­acji klinicznej. Najczęściej tematyką artykułu kazuistycznego jest szczegółowy opis wad wrodzonych, niespecyficznego obrazu klinicznego znanej jednostki chorobowej, rzadko występującego powikłania procesu leczenia bądź nieocze­kiwany przebieg choroby. Przedstawiany w artykule kazuistyczny opis może dotyczyć jednego przypadku, gdyż jego celem nie jest wyciąganie wniosków uogólniających lub budowanie modelu wyjaśniającego opisywane zjawisko. Zatem ten typ artykułu nie zawiera opisu metodologii badawczej, a jedynie stanowi studium przypadku. Artykuły kazuistyczne mają dużą wartość eduka­cyjną, gdyż pokazują „coś”, co nie zgadza się z aktualnym modelem dla danej jednostki chorobowej. Mogą także stanowić wskazówki wyznaczające kierunki dalszych badań.
  • Artykuł oryginalny. Artykuł oryginalny jest rodzajem raportu opisującego proces modelowania badanego zjawiska. W swej strukturze zawiera opis przedmiotu badań, szczegółowy opis procedury tworzenia modelu oraz schema­tu przeprowadzonych badań. W artykule oryginalnym znajduje się także omó­wienie i biologiczna interpretacja wyników modelowania oraz klinicznych lub teoretycznych wniosków. Ponieważ artykuły oryginalne zawsze dotyczą aktual­nych problemów danej dziedziny, stanowią one źródło najnowszych faktów naukowych. Dlatego ich lektura jest zalecana przed poszukiwaniem tematów własnych badań naukowych.
  • Artykuł przeglądowy. Celem artykułu przeglądowego jest dokonanie prze­glądu wiedzy dotyczącej wybranego zagadnienia badawczego lub problemu klinicznego. Eksploracja danego zjawiska wymaga wielu cząstkowych badań publikowanych w artykułach oryginalnych. Dopiero umiejętna synteza wnio­sków wynikających z tych badań pozwala stworzyć spójny model eksploracyjny bądź decyzyjny. Artykuły przeglądowe często ukazują luki w dotychczasowej wiedzy wskazując kierunki do dalszych badań lub wskazują rozbieżności w opublikowanych wynikach badań.

Potrzebujesz pomocy w publikacji naukowej?
Potrzebujesz pomocy w publikacji/ artykule/ badaniach / doborze czasopisma etc??

Rodzaje publikacji medycznych - podział / kryteria by
Rodzaje publikacji medycznych – podział / kryteria

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *