Metaanaliza jako krytyczne założenie w redagowaniu publikacji medycznej

Dynamiczny postęp badań naukowych sprawia, że bardzo często kilka nie­zależnych zespołów badaczy pracuje nad rozwiązaniem tego samego problemu naukowego. Sytuacja taka może prowadzić do ukazania się w piśmiennictwie medycznym wielu artykułów poświęconych temu samemu zagadnieniu. Co więcej, często zakłada się,

Przygotowanie medycznej publikacji naukowej – podstawowe etapy tworzenia

Przygotowanie medycznej publikacji naukowej jest procesem żmudnym i długotrwa­łym. Po określeniu tematyki nowej publikacji należy rozważyć czasopismo, do którego manuskrypt zostanie wysłany. Redakcja każdego czasopisma określa jego profil tematyczny. W zakresie jednej specjalności medycznej istnieje wiele czasopism naukowych. Niektóre z

Rodzaje publikacji medycznych – podział / kryteria

Artykuły naukowe, które ukazują się w specjalistycznych czasopismach medycznych można podzielić na trzy typy: artykuły kazuistyczne (ang.case- report), artykuły oryginalne (ang. orignal articles)oraz artykuły przeglądowe (ang. reviews). Każdy z tych typów posiada odmienny cel publikacji i wynika­jącą z niego strukturę

Publikacje medyczne – nieocenione źródło fachowej wiedzy

Literatura naukowa oprócz wyników badań własnych i doświadczenia za­wodowego stanowi główne źródło wiedzy medycznej. Jest także miejscem, gdzie można konfrontować rezultaty własnej działalności naukowej przed śro­dowiskiem osób zajmujących się podobnymi zagadnieniami badawczymi. Pu­blikowanie wyników własnych badań pozwala także na budowanie