Celem badań medycznych, jak zresztą wszystkich badan empirycz­nych, jest poznanie naukowe realnie istniejącej, empirycznej rzeczywi­stości. Zasadniczym bodźcem inspirującym przedsięwzięcia badawcze są odpowiednie motywacje badacza oraz społeczny pożytek, jaki powinny przynieść rezultaty badań.

Nie ulega bowiem wątpliwości, iż niezależnie od tego, czy przedmiotem badań są zagadnienia rzeczywistości grupy społecznej czy wielkie zbiorowości lub masowe procesy społeczne, czy też małe grupy i przejawiające się w nich systemy zachowań – o pożyt­ku społecznym decyduje problem postawiony badaniom, sposób jego rozwiązania oraz prawidłowość wyciągniętych wniosków.

Zatem, aby pracę badawczą uznać za użyteczną, rezultaty jej nie mu­szą dostarczać materiału empirycznego do formułowania szerokich i na­ukowo uzasadnionych uogólnień. Przyczyny podejmowania badań bo­wiem mogą być zupełnie jednostkowe i doraźne, a wnioski mogą się ograniczać nawet do konkretnego przypadku.

STATISTICA - badania naukowe - statystyka w doktoracie

Przedmiotem zainteresowań badawczych kierujących swą uwagę na problemy życia współczesnego jest historycznie i przestrzennie określo­na rzeczywistość społeczna.

Z najbardziej podstawowych elementów rzeczywistości społecznej można wyróżnić następujące:

  • zbiorowości społeczne, na przykład narody, klasy, warstwy;
  • instytucje społeczne, czyli urządzenia stworzone przez grupy dla spełnienia określonych funkcji;
  • procesy i zjawiska masowe.

Obok dużych zbiorowości i zjawisk masowych, przedmiotem zainte­resowań badawczych są grupy małe i zjawiska w nich zachodzące, jak: tworzenie się grup nieformalnych w grupach sformalizowanych w pro­cesie współdziałania, procesy adaptacji i wyobcowania jednostek w gru­pach, powstawanie konfliktów w procesie współzawodnictwa, kształto­wanie się autorytetów społecznych i wzorów osobowych, społeczne skutki określonych typów oddziaływania na grupę i wiele innych pro­blemów. Wymienione przykładowo zagadnienia stanowią szczególnie istotne problemy badań w małych grupach celowych.

badania-medyczne-w-doktoracie

Przed badaczami stwierdzającymi społeczną potrzebę rozstrzygnię­cia istotnych zagadnień w drodze badań empirycznych staje niejedno­krotnie pytanie, jakie ramy problemowe i przedmiotowe należy zakreślić dla projektowanych badań?

Złożoność rzeczywistości społecznej utrudnia, jeśli nie uniemożliwia w ogóle, realizację badań uniwersalnych, obejmujących wszystkie problemy występujące w ramach określonej formacji społeczno-ekonomicznej czy wielkiej zbiorowości. Monografie dające w rezultacie wielkie syntezy, mogą powstawać jedynie w wyniku zbiorowego wysiłku wielu badaczy pracujących nad wieloma aspektami podstawowego przedmiotu badań.

Wykładnikiem kwalifikacji i zdolności badacza jest takie stawianie pro­blemu i taki dobór przedmiotu badań, aby osiągnięte wyniki poważniały go do wysnucia możliwie szerokich uogólnień. Względy praktyczne nie pozwalają na rozszerzanie jednego przedsięwzięcia badawczego na wię­cej niż jedną zbiorowość lub typ zbiorowości, jedną instytucję i jeden występujący w tych jednostkach proces czy zjawisko.

Istotną sprawą jest wreszcie ustalenie aspektu obserwacji naukowej. Czy badania dotyczą strony materialnej lub obiektywnie sprawdzalnej badanej rzeczywistości, czy też problemu świadomości społecznej zwią­zanego z przedmiotem badań. Wybór jednego z tych aspektów lub usta­lenie roli każdego z nich w planowanych badaniach powinien znaleźć swoje oparcie na teoretyczno-metodologicznych założeniach badań, a swoje konsekwencje w adekwatnej do zakresu badań interpretacji wy­ników. Celowe i przemyślane zawężenie pola badań nie musi wcale oznaczać rezygnacji z ambicji poznawczych.

PODSUMOWUJĄC:

Badania medyczne w doktoracie mogą być prowadzone w wielu dziedzinach, takich jak medycyna, farmakologia, biologia, biochemia, psychologia medyczna i wiele innych. Przykładowe tematy badań medycznych w doktoracie mogą obejmować badania kliniczne leków, badania nad chorobami genetycznymi, badania nad patologią komórkową, badania nad psychologicznymi aspektami chorób, badania nad zdrowiem publicznym i wiele innych.

Badania medyczne w doktoracie wymagają przestrzegania zasad etyki naukowej, odpowiedniego planowania i projektowania badań, uzyskania niezbędnych zezwoleń i zgód od komisji etycznych, przeprowadzenia badań zgodnie z protokołem badawczym, odpowiedniego zbierania i analizowania danych oraz interpretacji wyników badań.

Przykładowy plan pracy doktorskiej w dziedzinie badań medycznych może obejmować następujące kroki:

  1. Wybór tematu badawczego – należy wybrać temat badawczy, który jest zgodny z zainteresowaniami badawczymi i możliwościami naukowymi autora pracy.
  2. Przegląd literatury naukowej – należy przeprowadzić przegląd literatury naukowej związanej z tematem badawczym, aby uzyskać informacje na temat dotychczasowych badań i osiągnięć naukowych w danej dziedzinie.
  3. Projekt badawczy – należy opracować projekt badawczy, który będzie zawierał cel, pytanie badawcze, hipotezy badawcze, metody badawcze, plan badania i metodę analizy danych.
  4. Zbieranie danych – należy przeprowadzić badania, zbierać dane i analizować je zgodnie z protokołem badawczym.
  5. Analiza wyników – należy przeprowadzić analizę zebranych danych i dokładnie interpretować wyniki badań.
  6. Dyskusja i wnioski – należy podsumować wyniki badań, porównać je z wynikami innych badań naukowych, wskazać ich znaczenie i zastosowania w praktyce oraz przedstawić sugestie dotyczące dalszych badań.

Badania medyczne w doktoracie wymagają dużo czasu i pracy, ale prowadzą do rozwoju nauki i mogą mieć praktyczne zastosowanie w życiu codziennym.

Badania medyczne w doktoracie by
Badania medyczne w doktoracie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *