Badania naukowe w aspekcie analizy danych w doktoracie

Badania naukowe to prace podejmowane przez badacza lub zespól badaczy w celu osiągnięcia wzrostu wiedzy naukowej, to znaczy wyjaśnienia zjawisk jeszcze niezbadanych, odkrycia nowych praw naukowych lub ustalenia nowych twierdzeń naukowych, tez. aksjomatów, uogólnień i definicji. Działalność ta pro­wadzona jest metodycznie, zgodnie z procedurami dochodzenia do twierdzeń, ich weryfikacji i kontroli przyjętymi w danej dyscyplinie metodami. Wiedza na­ukowa to również efekty odkryć naukowych.

Badania te mogą być podejmowa­ne w następujących przypadkach:

  • dąży się do wyjaśnienia albo ustalenia zależności, których nikt wcześniej nie badał,
  • dysponuje się wiedzą niepewną, w związku z czym podważa się ją, a w jej miejsce proponuje się wiedzę udoskonaloną, bywa. że alternatywną,
  • podejmuje się działania poszerzenia istniejących już badań, których wyniki zostały upowszechnione częściowo lub w znacznym stopniu wymagają roz­szerzenia.
  • chce się zaktualizować (lub potwierdzić, że funkcjonują nadal) istniejące wyniki badań ze względu na znaczny upływ czasu i możliwość ich dezak­tualizacji.

Badania naukowe rozpoczyna się od ustalenia problemu naukowego. Bada­nia mają na celu rozwiązywanie problemów naukowych, znajdowanie odpowie­dzi na pytania dotychczas nierozstrzygnięte lub opracowanie bardziej skutecz­nych metod.

STATISTICA - badania naukowe - statystyka w doktoracie

Wiedza naukowa tworzona jest z wykorzystaniem odpowiednich procedur obserwacyjno-pomiarowych i metod wyjaśniania nieznanych dotychczas empirycz­nych faktów. Klasyczne metody badań w naukach przyrodniczych realizowane są zwykle w czterech krokach: obserwacja, sformułowanie hipotezy wyjaśniającej (model), prognostyczne użycie hipotezy oraz weryfikacja hipotezy.

W sytuacji braku teorii wyniki badań eksperymentalnych stanowią podsta­wę do formułowania hipotez i tworzenia formalnego opisu (modelu) badanego zjawiska, który zawsze trzeba zweryfikować, aby uznać za obowiązujący w okre­ślonych warunkach.

Do rozwoju nauki przyczyniają się badania, które stawiają sobie za cel oryginal­ne rozwiązanie problemu naukowego. Wyniki takich badań przyczyniają się do postępu i poszerzania wiedzy w danej dyscyplinie naukowej, stąd ich ranga jest na tyle ważna, że stanowią one podstawę uznania i awansu badacza (np. wymo­giem formalnym rozprawy doktorskiej jest rozwiązanie problemu naukowego).

Ustalenie problemu naukowego polega na analizie i identyfikacji zjawisk wymagających wyjaśnień, które wynikają z braku wiedzy i nie jest znany sposób osiągnięcia tego celu. Celem naukowym jest wykrywanie nowych lub lepsze poznanie i wyjaśnienie istniejących zjawisk.

Właściwe sformułowanie problemu badawczego w analizie danych jest o tyle ważne, że determinuje wybór typu za­dania. które albo można rozwiązywać, albo nie z wykorzystaniem odpowiednich metod. Czasami tylko zmiana celu badań w postaci innego typu zadania umożli­wia osiągnięcie tego celu.

Badania naukowe w aspekcie analizy danych w doktoracie by
Badania naukowe w aspekcie analizy danych w doktoracie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *