Funkcje opracowań naukowych i metodycznych

Funkcje dzieła naukowego w pierwszym znaczeniu, jak stwierdził Roman Ingarden, polegają na utrwalaniu osiągniętych przez autora wyników poznawczych i na przekazywaniu ich innym ludziom. Istnieje przy tym duża różnorodność wydawanych (publikowanych) opracowań naukowych – tak pod względem częstotliwości ich wydawania,

Metaanaliza jako krytyczne założenie w redagowaniu publikacji medycznej

Dynamiczny postęp badań naukowych sprawia, że bardzo często kilka nie­zależnych zespołów badaczy pracuje nad rozwiązaniem tego samego problemu naukowego. Sytuacja taka może prowadzić do ukazania się w piśmiennictwie medycznym wielu artykułów poświęconych temu samemu zagadnieniu. Co więcej, często zakłada się,

Przygotowanie medycznej publikacji naukowej – podstawowe etapy tworzenia

Przygotowanie medycznej publikacji naukowej jest procesem żmudnym i długotrwa­łym. Po określeniu tematyki nowej publikacji należy rozważyć czasopismo, do którego manuskrypt zostanie wysłany. Redakcja każdego czasopisma określa jego profil tematyczny. W zakresie jednej specjalności medycznej istnieje wiele czasopism naukowych. Niektóre z