Przygotowanie artykułu (medycznego) do publikacji

Niezależnie od planowanej formy publikacji przygotowa­nie artykułu do publikacji powinno być zgodne z poniż­szym algorytmem:

Etap 1. to „zachodzenie w temat”, zgodnie z defini­cją przyjętą we wstąpię pracy i w przedziale czasowym zależnym od planowanej formy publikacji, liczącym kil­ka tygodni w przypadku case report do kilku miesięcy w przypadku original paper bądź review. Zbyt długie trwanie w tym okresie grozi „wyjałowieniem”. Z reguły tytuł i temat publikacji narzuca opiekun naukowy projek­tu lub szef oddziału, nie wyklucza to jednak indywidual­nego zgłaszania tematu opiekunowi przez młodego na­ukowca. Należy przypomnieć, iż podejmując określony temat badawczy, należy uwzględnić środowisko, do któ­rego zostanie skierowana publikacja.

Etap 2. to najważniejszy etap realizacji projektu, w którym autor powinien uwzględnić możliwości dia­gnostyczne, techniczne i laboratoryjne macierzystej in­stytucji. Nie należy przy tym .wylewać dziecka z kąpie­lą” poprzez powielanie danych zbędnych dla udokumen­towania założonego celu projektu. Specyficzna sytuacja ma miejsce w przypadku artykułu naukowego opraco­wanego na podstawie rozprawy doktorskiej. Należy tu „mierzyć siły na zamiary”, co oznacza ustalenie grupy ba­danej lub zakresu panelu badań możliwych do zrealizo­wania i interpretacji przez jednego badacza. Doktorat jest bowiem efektem indywidualnej pracy badacza, a nie wy­nikiem działań całego zespołu.

Etap 3. to opracowanie wersji roboczej [draft). Na­leży pamiętać, iż tekst draftu powinien być przejrzysty, logiczny i zrozumiały nawet dla czytelnika niebędącego specjalistą w d3nej dziedzinie. Wielokrotne writing and rewriting jest na tym etapie bardzo pożądane, podob­nie jak przedstawienie wersji roboczej komuś, kto spoj­rzy na temat „świeżym” okiem.

Etap 4. to ostateczna wersja artykułu przed wysła­niem go do wydawcy. Na tym etapie ważne jest, co na­stępuje. Po pierwsze, układ autorów – zawsze pierw­szym autorem powinna być osoba wykonująca dany projekt, natomiast opiekun pracy powinien zachować dla siebie ostatnie miejsce. Po drugie, pierwszy autor artykułu może dokooptować współautorów z innych kli­nik lub ośrodków za zgodą opiekuna. Zajmą oni miejsca pomiędzy pierwszym autorem a opiekunem. Po trzecie, w przypadku gdy autor korzysta z pomocy innych ośrod­ków, publikując ich wyniki w swojej pracy, to może albo dookoptować te osoby jako współautorów, albo w anek­sie pracy zamieścić odpowiednie podziękowania. Wyka­zanie się kulturą w formowaniu listy autorów i współau­torów jest bardzo cenione. Na przykład niedopuszczal­na jest formuła „my wykonaliśmy badanie/oznaczenie”, w przypadku gdy badanie zostało wykonane na zlecenie badacza przez inny ośrodek. Po czwarte, należy dobrze się zastanowić nad wyborem rodzaju i charakteru pisma, do którego przesyłamy publikację. Wydawcy, zwłaszcza pism anglojęzycznych, bardzo często wybierają na re­cenzentów badaczy cytowanych przez autora artykułu. Tak więc w przypadku niejasnego lub błędnego cytowa­nia danego autora praca może przepaść w redakcji.

Etap 5. to oczekiwanie na odpowiedz wydawcy. W tym względzie istnieją 4 opcje Opcja pierwsza to ak­ceptacja bez poprawek, która zdarza się bardzo rzad­ko. Druga opcja to niewielkie poprawki [minor revision). po uwzględnieniu których istnieje pewność publikacji. Trzecia opcja to zasadnicze poprawki [major revision). kiedy to publikacja jest możliwa, ale po zasadniczych, merytorycznych poprawkach. I wreszcie czwarta opcja, czego nie życzę nikomu, to bezwzględne odrzucenie pu­blikacji [rejection).

praca-naukowa

Potrzebne wsparcie redakcyjne w publikacji?
Potrzebujesz pomocy w publikacji/ artykule/ badaniach / doborze czasopisma etc??

Przygotowanie artykułu (medycznego) do publikacji by
Przygotowanie artykułu (medycznego) do publikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *