Artykuł naukowy (medyczny) – czym być powinien?

Zgodnie z definicja. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za artykuł naukowy (na podstawie Rozporządzenia MNiSW z dnia 12.12.2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych) należy uważać artykuł prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycz­nym, zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona au­torów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawcze­go, jego wyniki oraz wnioski, z przytoczeniem odpowied­niej literatury (bibliografią). Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach nauko­wych opracowania o charakterze monograficznym, po­lemicznym lub przeglądowym, jak również głosy lub ko­mentarze kliniczne.

artykul-naukowy

Uczestnik Studium Doktoranckiego (SD) poszukują­cy oryginalnego i interesującego tematu publikacji po­winien kierować się praktyczną możliwością przepro­wadzenia badań, i tak, lekarz zatrudniony na oddziale klinicznym powinien podejmować tematykę należącą do głównego nurtu zainteresowań kliniki, lekarz zatrud­niony na oddziale pozaklinicznym – tematykę nawiązują­ca do doświadczeń oddziału, a lekarz zatrudniony w jed­nostce wojskowej – tematykę nawiązującą do specyfiki pracy danej jednostki wojskowej.

Każdy autor, a zwłaszcza początkujący, przed przy­stąpieniem do pisania artykułu naukowego powinien od­powiedzieć na następujące pytania: dlaczego publikuje? czego oczekują od niego czytelnicy i wydawca? oraz czy praca „dojrzała” już do publikacji?

Zgodnie z przedstawionymi powyżej założeniami dobry artykuł naukowy powinien spełniać następujące warunki:

 • nowatorska tematyka badań i/lub metod diagnostycznych,
 • mocne uzasadnienie teoretyczne podjętego problemu, sposób rozwiązania podjętego problemu zgodny ze współczesnym stanem wiedzy.

W ostatnich latach wydawcy przykładają szczegól­ną wagę do interdyscyplinarnego charakteru publikowa­nych badań.

Najbardziej popularną formą publikacji, niewymagającą ze strony autora dłuższego „zachodzenia w temat”, jest opis przypadku.

Artykuł oryginalny wymaga już po­siadania określonego warsztatu naukowego i/lub klinicz­nego.

Artykuł poglądowy bazuje na doskonałej znajomo­ści aktualnego piśmiennictwa światowego, postrzegane­go przez pryzmat własnego doświadczenia.

Potrzebne wsparcie redakcyjne w publikacji?
Potrzebujesz pomocy w publikacji/ artykule/ badaniach / doborze czasopisma etc??

PODUSMOWANIE:

Artykuł naukowy medyczny powinien mieć kilka kluczowych elementów, które pozwolą na uzyskanie wiarygodnych wyników i wyprowadzenie adekwatnych wniosków. Oto kilka ważnych cech, jakimi powinien charakteryzować się artykuł naukowy medyczny:

 1. Tytuł: Tytuł powinien być krótki, ale jednocześnie odzwierciedlać istotę pracy naukowej. Powinien on zawierać informacje o badanym zagadnieniu, grupie pacjentów i celu badania.
 2. Abstrakt: Abstrakt to krótkie streszczenie pracy naukowej, które zawiera kluczowe informacje o badaniach, wynikach i wnioskach. Powinien on zawierać informacje o badanej populacji, metodzie badania, wynikach i wnioskach.
 3. Wstęp: Wstęp powinien zawierać uzasadnienie badania, wprowadzenie do problemu, przegląd literatury, cele badania oraz pytania badawcze. Wstęp powinien być napisany jasno i zwięźle.
 4. Materiały i metody: W tym rozdziale należy dokładnie opisać grupę pacjentów, którzy brali udział w badaniu oraz opisać metody badawcze, jakie zostały zastosowane. Należy opisać sposób doboru pacjentów, procedurę badawczą, kryteria włączenia i wyłączenia pacjentów oraz sposoby monitorowania.
 5. Wyniki: Rozdział ten zawiera prezentację wyników badań. Wyniki powinny być przedstawione w sposób jasny i zwięzły. Należy uwzględnić statystyki opisowe, wyniki testów statystycznych i ilustracje.
 6. Dyskusja: W dyskusji powinno się przedyskutować wyniki, porównać je z wynikami innych badań, wyjaśnić nieprawidłowości i sprzeczne wyniki oraz przedstawić konsekwencje dla praktyki klinicznej.
 7. Podsumowanie: Podsumowanie to krótki zapis wniosków, które zostały wyciągnięte na podstawie badań oraz sugestie dotyczące dalszych badań.
 8. Bibliografia: Wszystkie cytowane w artykule źródła powinny zostać wymienione w bibliografii. Należy pamiętać, że źródła powinny być rzetelne i aktualne.
 9. Przypisy: W przypadku cytowania konkretnych informacji, należy wskazać ich źródło w formie przypisu.

Warto pamiętać, że każdy artykuł naukowy powinien być napisany zgodnie z zasadami etyki naukowej oraz wytycznymi określonymi przez wydawcę.

Artykuł naukowy (medyczny) - czym być powinien? by
Artykuł naukowy (medyczny) – czym być powinien?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *