Kwerenda bibliograficzna do doktoratu / pracy naukowej

Przy pisaniu pracy naukowej podstawową sprawą jest dobrze zrobiona kwerenda, bo na jej pod­stawie będą dokonywane analizy, które zbudują korpus przyszłej pracy. Pod pojęciem kwerendy (od łac. Quaero szukam, pytam, staram się), rozumiemy zebranie całego materiału i wyszukanie, z wcześniej określonej bazy źró­dłowej, odpowiednich tekstów do obranego przez nas te­matu.

Rodzaje i rozmiary kwerendy

Kwerenda jako taka, może mieć wiele rodzajów. Są różne typy prac naukowych / prac doktorskich czy prac habilitacyjnych, stąd też mamy różne typy kwe­rendy. Zależy to od tematu pracy, od tego jak jest on spre­cyzowany. W związku z tym, możemy mówić o tzw. kwerendach bardzo ostrych – tj. tworzonych pod kątem jed­nego terminu kluczowego (to znaczy pod kątem interesu­jącego nas hasła i ewentualnie jego derywatów – terminów pochodnych), oraz o kwerendach mniej ostrych, które dotyczą szerszych tematów – gdzie termin kluczowy nie jest sprecyzowany ostro, a więc nie jest nim jeden termin, ale pojęcie, np. doskonałość.

Wreszcie mo­żemy sporządzać kwerendę bardziej złożoną gdzie brany jest pod uwagę cały rozbudowany problem. Wiąże się to z rozmiarami kweren­dy, która w zależności od sposobu w jaki jest tworzona – jak wyżej zaznaczyliśmy – może być mniejsza lub więk­sza. Mając to na uwadze trzeba jednak zebrać tyle materiału, aby być pewnym, że wystarczy go do napisania pracy. Zbyt­nie zawężenie kwerendy na wstępie, może spowodować, że zabraknie materiału na całą pracę i wtedy trzeba by było robić ją od początku.

STATISTICA - badania naukowe - statystyka w doktoracie

Technika tworzenia kwerendy

Kwerendę zaczynamy od pierwszej strony interesują­cego nas dzieła. Ważna jest tu systematyczność. Pierwszy etap polega po prostu na tym, aby czytać wszystko po kolei i wypisywać odpowiednie teksty, według wcześniej obra­nej metody. Kwerendę powinno się sporządzać według ter­minów kluczowych. Należy pamiętać o tym, że robiąc kwe­rendę do interesującej nas kwestii, trzeba mieć na uwadze cały wachlarz problematyki, jaka występuje u danego au­tora.

Kwerendę w miarę możliwości, powinniśmy robić do tematu szerszego; temat szczegółowy, wyłoni się nam w trakcie opracowywania zebranego materiału. Z większej kwerendy łatwiej i bezpieczniej jest wybrać interesujące nas zagadnienia. Najlepiej abyśmy, przydatny nam do dal­szej pracy tekst, przepisywali ręcznie, bo wtedy, już w trak­cie przepisywania dokonujemy analizy tego tekstu i zasta­nawiamy się nad jego wykorzystaniem w naszej pracy. Przy wyszukiwaniu odpowiednich tekstów musimy pamiętać  o   jeszcze jednej sprawie, a mianowicie o tym, że należy wziąć pod uwagę kontekst bliższy i dalszy, związany z od­nośnymi terminami kluczowymi, a takie te miejsca, gdzie one występują.

doktoratypl-kwerenda-bibliograficzna

PODSUMOWUJĄC:

Kwerenda bibliograficzna to proces systematycznego i celowego wyszukiwania informacji naukowych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, katalogi biblioteczne, czasopisma naukowe i książki. Kwerenda bibliograficzna jest istotnym elementem procesu pisania doktoratu lub pracy naukowej, ponieważ pozwala na zebranie istotnych informacji, przegląd literatury naukowej i wybranie odpowiedniego materiału do cytowania w pracy. Poniżej przedstawiam ogólne kroki, które można wykonać podczas przeprowadzania kwerendy bibliograficznej do doktoratu lub pracy naukowej:

  1. Określenie tematu badawczego i pytania badawczego – na początku należy określić temat badawczy oraz pytanie badawcze, które będą podstawą do wyszukiwania informacji naukowych.
  2. Wybór odpowiednich źródeł informacji – należy wybrać odpowiednie źródła informacji naukowych, takie jak bazy danych, katalogi biblioteczne, czasopisma naukowe i książki.
  3. Wybór słów kluczowych – należy wybrać słowa kluczowe, które będą używane do przeszukiwania baz danych i innych źródeł informacji naukowych.
  4. Wyszukiwanie informacji – należy przeprowadzić wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem słów kluczowych, w celu znalezienia istotnych publikacji naukowych na temat badanego zagadnienia.
  5. Ocena znalezionych publikacji naukowych – należy dokładnie przeczytać znalezione publikacje naukowe i ocenić ich jakość oraz ich zgodność z tematem badawczym.
  6. Selekcja i zapis informacji – należy dokładnie wybrać i zapisywać informacje, które są związane z pytaniem badawczym i tematem badawczym.
  7. Przegląd bibliografii – można skorzystać z przeglądu bibliografii znalezionych publikacji naukowych, aby znaleźć dodatkowe artykuły naukowe i materiały, które mogą być przydatne w pracy.

Kwerenda bibliograficzna do doktoratu lub pracy naukowej wymaga czasu i zaangażowania, ale jest istotnym elementem procesu pisania pracy naukowej. Przeprowadzenie dokładnej i systematycznej kwerendy bibliograficznej pozwala na zebranie istotnych informacji, przegląd literatury naukowej i wybranie odpowiedniego materiału do cytowania w pracy.

Kwerenda bibliograficzna do doktoratu / pracy naukowej by
Kwerenda bibliograficzna do doktoratu / pracy naukowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *