Piśmiennictwo naukowe

Inne sformalizowane systematyki dotyczące publikacji zamieszczanych w pe­riodykach naukowych powstają w związku z tworzeniem ogólnopolskich baz danych. Na potrzeby jednej z nich, POL-index, przygotowano takie zestawienie obejmujące wyróżniony typ publikacji oraz precyzujące jego materialną treść.

pismiennictwo-naukowe

W zestawieniu tym wyróżniono jako formy piśmiennictwa naukowego:

  • oryginalny artykuł naukowy artykuł naukowy prezentujący wyniki orygi­nalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym; do tego typu zaliczyć należy również artykuły monograficzne, artykuły konferencyjne oraz eseje naukowe;
  • artykuł przeglądowy – artykuł naukowy stanowiący podsumowanie aktualnego stanu wiedzy w danym obszarze badawczym; artykuł przeglądowy integruje i interpretuje dotychczasowe wyniki oryginalnych badań naukowych, nie musi natomiast zawierać oryginalnych wyników badań;
  • komunikat o wynikach badań – krótki (zwykle 1 do 3 stron) artykuł naukowy opisujący wstępne rezultaty badań empirycznych o szczególnym znaczeniu, przebieg i wstępne wyniki oryginalnych badań eksperymentalnych lub orygi­nalne rozwiązania techniczne;
  • glosa lub komentarz prawniczy – artykuł prawniczy zawierający oryginalne wyniki badań o charakterze analitycznym;
  • artykuł recenzyjny (recenzja naukowa) – artykuł naukowy zawierający krytycz­ną analizę i ocenę publikacji naukowej, dzieła literackiego lub dzieła sztuki, może być opublikowany w ramach dyskusji polemicznej;
  • studium przypadku (case study) — publikacja będąca analizą danego przypadku (najczęściej rzeczywistego), dająca możliwość wyciągnięcia wniosków odno­śnie do przyczyn i rezultatów opisanego w nim przypadku, opisu zdarzenia; typowa publikacja dla czasopism z obszaru nauk medycznych, społecznych;
  • wytyczne/zalecenia (guidelines) – publikacja o charakterze przeglądowym, bę­dąca opisem zaleceń i rekomendacji dotyczących postępowania w określonych przypadkach, publikacja charakterystyczna przede wszystkim dla czasopism z obszaru nauk medycznych;
  • artykuł popularnonaukowy – publikacja popularyzująca zagadnienia naukowe wśród czytelników niebędących specjalistami w danej dziedzinie;
  • inne o charakterze niecytowanym – publikacje w czasopiśmie naukowym nie- wymienione powyżej, np. errata, noty biograficzne, sprawozdania, przedmowy, posłowia, edytoriale, nekrologi, zapowiedzi, listy do redakcji, recenzje (nienau­kowe) oraz pozostałe artykuły nieposiadające charakteru cytowalnego, tj. co do zasady nie są cytowane przez autorów innych publikacji, nie mają również od­niesień bibliograficznych, zwyczajowo nie podlegają recenzji;
  • inne o charakterze cytowalnym – publikacje w czasopiśmie naukowym niewymienione-powyżej, które mają potencjał do bycia publikacją cytowaną, tj. co do zasady są cytowane w czasopismach naukowych, mają odniesienia bibliogra­ficzne oraz podlegają procesowi recenzji.

Każdy z opisywanych typów publikacji naukowych możesz u nas zamówić – napisz do nas i przedstaw swoje potrzeby

Formy piśmiennictwa naukowego - doktorat by
Formy piśmiennictwa naukowego – doktorat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *