Etnograficzne badania terenowe w doktoracie

Badania terenowe zostały zapoczątkowane przez etnologów i etnogra­fów. Badania etnograficzne służą głównie poznaniu tego, jak środowisko kul­turowe wpływa na poszczególne osoby lub grupy społeczne. Badacz posługujący się tą metodą powinien opisać badane przez siebie kulturę i styl życia grupy lub instytucji z punktu widzenia samych badanych. Najlepiej w tym celu przyjąć po­stawę „przybysza z innej planety” (M. Kostera, 2003, s. 104). Cechą badań etno­graficznych jest przebywanie w terenie wśród osób i instytucji badanych.

Badania terenowe w socjologii są stosowane wtedy, kiedy interesujące fak­ty czy zjawiska chce się postrzegać w ich naturalnym kontekście społecznym (Sztumski, 1984, s. 71).

kontakt-doktoratypl

Przedmiotem badań terenowych mogą być warunki życia poszczególnych społeczności ludzkich oraz wytwory materialne, np.: struktury społeczne, spo­soby produkcji, instytucje społeczne itp., oraz wytwory niematerialne, np.: prze­różne wierzenia, opinie, stereotypy, świadomości ludzkie (S. Nowak, 1975, s. 331-350).

„Badania te stwarzają nie tylko możliwości lepszego poznania uwa­runkowań i złożoności danych zjawisk, ale pozwalają także na uchwycenie ich tendencji rozwojowych, co jest sprawą ważną dla socjologa” 0. Sztumski, 1984, s. 71). Badający w trakcie badań musi utrzymywać osobisty kontakt z daną zbio­rowością, a nawet – o ile to możliwe – uczestniczyć w życiu badanych, ponieważ wówczas ma dodatkową szansę zebrania ciekawych danych.

Etnograficzne badania terenowe w doktoracie

W badaniach terenowych można posługiwać się różnego rodzaju technikami, m.in.: obserwacją, wywiadem, ankietą, analizą dokumentów. W zależności od metod i technik stosowanych w badaniach terenowych można zgromadzić mate­riały badawcze zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym badanych osób i zjawisk społecznych.

Ze względu na zakres badań i stosowane techniki badawcze można wyróżnić następujące typy badań terenowych: etnologiczne, socjologiczne i psychologicz­ne (Sztumski, 1984, s. 72). Osoba prowadząca badania określonego typu po­winna być nie tylko dobrze przygotowana w zakresie znajomości metod i technik badawczych oraz umiejętnie je wykorzystywać, ale także posiadać zdolność ła­twego nawiązywania kontaktów z ludźmi i szybkiej adaptacji do danych warun­ków środowiskowych.

Etnograficzne badania terenowe w doktoracie by
Etnograficzne badania terenowe w doktoracie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *