Etnograficzne badania terenowe w doktoracie

Badania terenowe zostały zapoczątkowane przez etnologów i etnogra­fów. Badania etnograficzne służą głównie poznaniu tego, jak środowisko kul­turowe wpływa na poszczególne osoby lub grupy społeczne. Badacz posługujący się tą metodą powinien opisać badane przez siebie kulturę i styl życia grupy lub instytucji z punktu widzenia samych badanych. Najlepiej w tym celu przyjąć po­stawę „przybysza z innej planety” (M. Kostera, 2003, s. 104). Cechą badań etno­graficznych jest przebywanie w terenie wśród osób i instytucji badanych.

Badania terenowe w socjologii są stosowane wtedy, kiedy interesujące fak­ty czy zjawiska chce się postrzegać w ich naturalnym kontekście społecznym (Sztumski, 1984, s. 71).

kontakt-doktoratypl

Przedmiotem badań terenowych mogą być warunki życia poszczególnych społeczności ludzkich oraz wytwory materialne, np.: struktury społeczne, spo­soby produkcji, instytucje społeczne itp., oraz wytwory niematerialne, np.: prze­różne wierzenia, opinie, stereotypy, świadomości ludzkie (S. Nowak, 1975, s. 331-350).

„Badania te stwarzają nie tylko możliwości lepszego poznania uwa­runkowań i złożoności danych zjawisk, ale pozwalają także na uchwycenie ich tendencji rozwojowych, co jest sprawą ważną dla socjologa” 0. Sztumski, 1984, s. 71). Badający w trakcie badań musi utrzymywać osobisty kontakt z daną zbio­rowością, a nawet – o ile to możliwe – uczestniczyć w życiu badanych, ponieważ wówczas ma dodatkową szansę zebrania ciekawych danych.

Etnograficzne badania terenowe w doktoracie

W badaniach terenowych można posługiwać się różnego rodzaju technikami, m.in.: obserwacją, wywiadem, ankietą, analizą dokumentów. W zależności od metod i technik stosowanych w badaniach terenowych można zgromadzić mate­riały badawcze zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym badanych osób i zjawisk społecznych.

Ze względu na zakres badań i stosowane techniki badawcze można wyróżnić następujące typy badań terenowych: etnologiczne, socjologiczne i psychologicz­ne (Sztumski, 1984, s. 72). Osoba prowadząca badania określonego typu po­winna być nie tylko dobrze przygotowana w zakresie znajomości metod i technik badawczych oraz umiejętnie je wykorzystywać, ale także posiadać zdolność ła­twego nawiązywania kontaktów z ludźmi i szybkiej adaptacji do danych warun­ków środowiskowych.

PODSUMOWUJĄC:

Etnograficzne badania terenowe to metoda badawcza, która polega na bezpośrednim obserwowaniu i analizie życia społecznego i kulturowego w konkretnym miejscu i czasie. Badania etnograficzne mogą być stosowane w ramach doktoratu w różnych dziedzinach nauki, takich jak socjologia, antropologia, etnologia, kulturoznawstwo, geografia społeczna i inne.

Badania etnograficzne mogą obejmować wiele różnych technik i metod badawczych, takich jak:

  1. Obserwacja uczestnicząca – badacz uczestniczy w badanym zjawisku, angażując się w interakcje i relacje z badanymi osobami i grupami.
  2. Wywiady – badacz przeprowadza rozmowy z badanymi osobami, zbierając informacje o ich doświadczeniach, przekonaniach i praktykach.
  3. Etnografia cyfrowa – badacz wykorzystuje technologie cyfrowe do zbierania danych i obserwowania działań społecznych w przestrzeni wirtualnej.
  4. Analiza dokumentów – badacz analizuje dokumenty, takie jak pamiętniki, raporty, zdjęcia, filmy itp., aby uzyskać informacje o badanym zjawisku.

Badania etnograficzne terenowe w doktoracie mogą służyć do uzyskania wglądu w konkretny problem badawczy lub zjawisko społeczne. Mogą być stosowane do badania różnych zagadnień, takich jak kultura organizacyjna w firmach, relacje między grupami etnicznymi, procesy migracji, codzienne praktyki kulturowe i wiele innych. Badania te mogą prowadzić do rozwoju nowych teorii, pojęć i modeli opisujących badane zjawiska oraz do identyfikacji praktycznych wskazówek dla działań praktycznych.

Etnograficzne badania terenowe w doktoracie by
Etnograficzne badania terenowe w doktoracie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *