Wraz z nieustającym postępem cywilizacyjnym, gospodarczym, jeden rodzaj zdo­bywanego stopnia doktora stał się niewystarczający. W ciągłym pośpiechu i podczas licz­nych zmian i rosnących oczekiwań, także w stosunku szkolnictwa wyższego, wykształciło się kilka podstawowych rodzajów doktoratów. Dzięki temu każdy zainteresowany posze­rzaniem swoich kompetencji poprzez doktorat, może wybrać ten sposób, który jest dla niego najbardziej optymalny i utylitarny w jego dalszej karierze zawodowej.

Doktorat w Wielkiej Brytanii

Oczywiście najbardziej popularnym typem doktoratu jest konwencjonalny dok­torat. Jest on określany jako PhD. Poza tym tradycyjnym sposo­bem uzyskiwania tytułu naukowego doktora, można studiować także poprzez:

  1. Professional Doctorates (profesjonalne doktoraty) – to typ doktoratu, który róż­ni się od tradycyjnego sposobu uzyskiwania stopnia naukowego doktora tym, że doktorant uczestniczy w kursach uniwersyteckich nazywanych popularnie tought route. Obecnie brytyjskie szkoły wyższe proponują kandydatom około 200 takich programów. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się te progra­my w medycynie klinicznej, chemii oraz inżynierii. Doktoraty uzyskane w ten sposób posiadają swoje następujące skróty: DEng, EngD – oznaczające Engi- neering Doctorate (doktorat inżynieryjny); EdD – oznaczający Education Docto­rate (doktorat związany z edukacją); DclinPsych – znaczący Psychology Doctorate (doktorat z psychologii).
  2. The New Route PhD inaczej nazywanego Integrated PhD (zintegrowany dokto­rat) – w tym typie studiów doktoranckich kandydat na stopnień naukowy dok­tora bierze udział w kursach akademickich zgodnych z programem studiów. Takie rozwiązanie zostało zainicjowane przez 34 uniwersytety, które propo­nują kandydatom około 120 programów. Ich oferta skierowana jest do każde­go, jednakże została utworzona głównie z myślą o studentach zagranicznych (dzięki temu np. Polacy mogą w ten sposób studiować). Zajęcia polegają na treningu badawczym, kursach naukowych oraz zajęciach z rozwoju osobistego, czyli zawiera w sobie wszystkie istotne elementy konieczne podczas rozwoju naukowego. W podobnych zajęciach uczestniczą także doktoranci w Polsce, oprócz zajęć kierunkowych, rozwijających ich kwalifikacje, uczestniczą także w zajęciach z psychologii, komunikacji społecznej itp
  3. PhD by practice (doktorat poprzez praktykę) – jest to np doktoratu najczęściej pre­ferowany w różnych dyscyplinach sztuki. Zadaniem kandydatów w lym przypad­ku jest napisanie pracy, będącej wnikliwą interpretacją lub ewaluacją określonego procesu twórczego lub projektu artystycznego np. w muzyce, malarstwie itp.
  4. PhD by publication (doktorat uzyskiwany poprzez publikację) – w tym typie studiów możliwe jest stworzenie pracy doktorskiej złożonej w całości lub w pewnej części z treści już opublikowanych dużo wcześniej przez danego autora. W tym przypadku autor musi stworzyć opis o długości od 5 do 10 tys. wyrazów, stanowiący krytyczną interpretację własnych dokonań i pracy w związku z wybranym kierunkiem studiów. Jednakże sposób oceniania dok­toratu jest przeprowadzany według takich samych wytycznych jak konwencjo­nalny Taki typ doktoratu nie jest często wybierany przez doktorantów w Wielkiej Brytanii, najczęściej wybierają go osoby zatrudnione od dłuższego czasu na uniwersytecie, które nie posiadają stopnia naukowego doktora.

Praca doktorska w Wielkiej Brytanii

Szukasz pomocy w redakcji / korekcie / wyszukiwaniu materiałów do doktoratu / publikacji w języku angielskim? Napisz do nas

Doktorat w Wielkiej Brytanii by
Doktorat w Wielkiej Brytanii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *