Wyszukiwanie publikacji medycznych do badań klinicznych

Wyszukiwanie publikacji Po właściwym sformułowaniu pytania klinicznego, możesz już przejść do wyszukiwania dostępnych dowodów. Są cztery sposoby wykonania tej czynności: spytanie kogoś innego, sprawdzenie wykazów piśmiennictwa w podręcznikach, znalezienie odpowiedniego artykułu we własnym zbiorze odbitek i wykorzystanie komputerowych baz danych

Medyczne bazy danych – nauka & doktorat

Medyczne bazy danych – nauka & doktorat COCHRANE LIBRARY Innym ciekawym narzędziem do przeglądania i selekcji publikacji medycznych jest Biblioteka Cochrane (Cochrane Library), dostępna pod adresem internetowym http://www.cochranelibrary.com. Jest to zbiór piśmiennictwa z dziedziny medycyny, uzupełniony o moduł prostego i

Program STATISTICA – modelowania badań naukowych i analiza statystyczna w doktoracie

Program STATISTICA – modelowania badań naukowych i analiza statystyczna w doktoracie STATISTICA to uniwersalny, zintegrowany system opracowany przez firmę StatSoft Inc. (USA), służący do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów i zarządzania bazami danych, Obejmuje duży zestaw zaawansowanych procedur analitycznych, stosowanych

Wiedza medyczna w doktoracie oparta na dowodach

Wiedza medyczna w doktoracie oparta na dowodach Na naszych oczach zmienia się sposób, w jaki powinna być prowadzona praktyka lekarska. Składa się na to wiele czynników. Lawinowo zwiększa się ilość danych naukowych publikowanych w czasopismach, książkach, na spotkaniach naukowych. Szybko,

EBM w praktyce klinicznej: korzyści i ograniczenia [cz. #1]

EBM w praktyce klinicznej: Szybki rozwój medycyny opartej na faktach (evidence-based medicine – EBM) jest zjawiskiem obecnie bardzo powszechnym, prowadzącym do stałej poprawy wyników leczenia i dalszej optymalizacji metod diagno­stycznych i terapeutycznych. Rozwój ten jest szczególnie widoczny w niektórych dyscyplinach

Zasady metodyczne procesu doktoryzowania

Zasady metodyczne procesu doktoryzowania Niewiedza subiektywna nie jest problemem naukowym, lecz dydaktycznym. Niewiedzę tego rodzaju doktorant może zlikwidować np. w procesie studiów nad literaturą, podczas studium doktoranckiego, na konsultacji u profesora, na specjalistycznych wykładach, czyli dzięki istniejącym źródłom wiedzy. Aby

Porady dla doktorantów

Porady dla doktorantów: Stawiaj problemy, hipotezy i cele badawcze, które odpowiadają rze­czywistemu stanowi przedmiotu badania i odzwierciedlają istotę problemu badawczego, a jednocześnie są możliwe do weryfikacji – nie próbuj na siłę „upiększać” badania stawianiem m.in. hipotez ponad własne możliwości lub

Case study w świetle literatury przedmiotu

Wprowadzenie Istnieje wiele podejść do definiowania i rozumienia studium przy­padku (case study). Zgodnie z Davidem B. Bromley można powie­dzieć, że jest to systematyczne dochodzenie do pewnych wydarzeń lub zbioru zaprezentowanych sytuacji, opisujących i wyjaśniających dane zjawisko czy fenomen. Przedmiotem zainteresowania

Metoda naukowa – aspekt teoretyczny

Jak już wspomniano, cechą charakterystyczną nauki jest stosowanie metody poznania, czyli metody naukowej, rozumianej jako sposób badania rzeczywisto­ści, składający się z poszczególnych etapów charakterystycznych dla danej dzie­dziny naukowej, przejawiający się świadomym sposobem działania, możliwym do powtórzenia we wszystkich przypadkach, składającym